https://www.high-endrolex.com/10

eKonferencije.com - Prof. dr Nikola Mićić

Uže naučne oblasti: Hortikultura (voćarstvo); Biometrika.


Predmeti:

I ciklus: Osnove biometrike, Sistemi gajenja voćaka, Sorte i podloge, Mediteransko voćarstvo.

II ciklus: Biometrika, Metodologija naučno-istraživačkog rada, Projektovanje sistema voćnjaka.

III ciklus: Multivarijaciona biometrika, Modeliranje rasta i razvoja hortikulurnih biljaka, Kontrola rodnosti poljoprivrednih biljaka, 

 

others

https://www.high-endrolex.com/10